نیروی انتظامی کرمانشاه در محلە دولت آباد این شهر اتومبیل یک شهروند را بە رگبار بستە و یک نوجوان ١٧ سالە را بە قتل رساندە و یکی دیگر را بە شدت زخمی کردە است.

Weiterlesen „نیروی انتظامی کرمانشاه در محلە دولت آباد این شهر اتومبیل یک شهروند را بە رگبار بستە و یک نوجوان ١٧ سالە را بە قتل رساندە و یکی دیگر را بە شدت زخمی کردە است.“